هواكش گلخانه ای داراي هوادهي زياد، آلودگي صوتي كم، مصرف انرژي پايين،هواکش گلخانه ای گروه صنعتی هواحریان پردیس

دمپر اتوماتيك و عملكرد مطمئن هستند كه نياز بسيار كمي به تعميرات و نگهداري دارند.

 به همين دليل هواكش هاي ايده آلي براي تهويه فضاي داخل سالن هاي گلخانه مي باشند.

اين فن ها قابليت كاركرد طولاني مدت در شرايط آب و هوايي نامناسب مانند محيط هاي مرطوب يا

تحت گازهاي خورنده را نيز دارا مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

هواکش گلخانه ای گروه صنعتی هواحریان پردیس